Uvjeti stavljanja električnih proizvoda na tržište

Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji stupa na snagu 20. travnja 2016. (NN. 28/16) dodatno su pojašnjeni i propisani zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), kojima mora udovoljavati električna i druga tehnička oprema za stavljanje na tržište i/ili u pogonu u Republici Hrvatskoj.

EMC je sposobnost opreme ili uređaja da funkcionira na zadovoljavajući način u elektromagnetskom okruženju, bez stvaranja nedozvoljenih elektromagnetskih smetnji u svom okolišu, odnosno sposobnost uređaja, opreme ili sustava da radi bez smanjenja radne karakteristike u prisustvu elektromagnetske smetnje.

Pravilnikom se opisuju način i postupci ocjenjivanja sukladnosti opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, način i postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti, oznake i način označivanja električne i druge tehničke opreme te nadzor nad mjerodavnim tržištem.

Pravilnikom su detaljno opisani uvjeti kada se i pod kojim uvjetima oprema može staviti na tržište. Opisane suobveze proizvođača koji mora izraditi tehničku dokumentaciju te provesti ili osigurati provedbu primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti. Proizvođač sastavlja EU izjavu o sukladnosti i stavlja oznaku CE te dostavlja svu popratnu dokumentaciju (upute i drugi podaci). Ukoliko jeovlašten zastupnik, on obavlja zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač, a osobito mora čuvati EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju u razdoblju od deset godina od dana stavljanja uređaja na tržište, te je dati na uvid nadležnom inspektoru. Na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela, bez odgode mora dostaviti sve podatke i dokumentaciju nužnu za dokazivanje sukladnosti uređaja. Isto tako i proizvođač na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela mora s njima surađivati kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju uređaji obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Uvoznik (uređaj iz treće zemlje stavlja na tržište EU) obvezan je stavljati na tržište samo sukladne uređaje, a prije stavljanja uređaja na tržište uvoznik je obvezan utvrditi da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, izradio tehničku dokumentaciju, da uređaj nosi oznaku CE, da je uz uređaj priložena propisana dokumentacija. Uvoznik je obvezan na uređaju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan, te podatke navodi na pakiranju ili u popratnom dokumentu. Ti podaci moraju biti na latiničnom pismu. Uvoznik je obvezan osigurati da su uređaju priložene upute i podaci o uporabi, instaliranju i održavanju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Distributer (trgovac) je svaka osoba (obrtnik) u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja uređaj stavlja na raspolaganje na tržištu. Distributer je obvezan prije stavljanja uređaja na raspolaganje na tržištu, provjeriti nosi li uređaj propisanu oznaku CE, je li uz njega priložena potrebna dokumentacija, upute i drugi podaci na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te jesu li proizvođač i uvoznik zadovoljili propisane zahtjeve. Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da uređaj nije u skladu s bitnim zahtjevima, uređaj ne smije staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Ako uređaj predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te nadležno inspekcijsko tijelo. Distributer je obvezan osigurati, dok je uređaj pod njegovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza uređaja ne ugrožavaju njegovu sukladnost.

Za sigurnost proizvoda odgovara proizvođač sa sjedištem u EU, a ukoliko proizvođač nema sjedište u Europskoj uniji, tada će njegov ovlašteni zastupnik biti odgovoran. Predviđene su velike novčane kazne za nepoštivanje propisanih pravila. Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor električne i druge tehničke opreme na tržištu, provodi nadležni inspektor Državnog inspektorata u skladu s posebnim zakonom (Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti). U okviru mjera, koje je ovlašten poduzimati, nadležni inspektor može narediti ispitivanje električne i druge tehničke opreme.

Ako uvoznik ili distributer stavlja uređaj na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuje uređaj koji je već stavljen na tržište, na takav način da to može utjecati na njegovu sukladnost s ovim Pravilnikom, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača.

Podsjećamo:

Zakonom o trgovini određeni su posebni uvjeti stavljanja robe na tržište koji se odnose na tehničke proizvode pri čemu trgovac koji stavlja na tržište tehničke proizvode, motorna i druga vozila, njihove dijelove dužan je osigurati jamstveni list. Trgovac je dužan tijekom jamstvenog roka, osigurati servis i rezervne dijelove za navedene proizvode.