Licenciranje

Licenciranje

Za izvođenje naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licenciju). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Dozvola (licencija) se izdaje obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti u skladu s odredbom čl. 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanoih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta vezanih uz stručnu spremu mentora (članak 56. a Zakona o obrtu).

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

– osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
– osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
– osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
– fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

 

Za postupak izdavanja dozvole (licence) potrebno je priložiti:​

 1. Zahtjev za izdavanje-promjenu-dopunu-prestanak dozvole-licencije za izvođenje naukovanja za zanimanje
 2. ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT:
  – presliku svjedodžbe završene srednje škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija) uz uvjet da imaju najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju u kojem se traži licencija, ili
  – dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika) ili
  – dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika) ili
  – dokaz o statusu izumitelja (preslika) na temelju  ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika)
 3. OVJERENA PRESLIKA UGOVORA O RADU i ELEKTRONIČKI ZAPIS/POTVRDA HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi naukovanje (preslika) ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa
 5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi naukovanje
 6. Obrazac zahtjeva za potvrdu Suda casti HOK-a za obrte i pravne osobe 2020 da obrtu/pravnoj osobi koja podnosi zahtjev za izdavanje/promjenu licencije nije oduzeto pravo na primanje učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja
 7. Suglasnost za traženje podataka za osobe koje će izvoditi naukovanje
 8. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi naukovanje.

Zahtjev za izdavanje-promjenu-dopunu-prestanak dozvole-licencije za izvođenje naukovanja za zanimanje

Obrazac zahtjeva za potvrdu Suda casti za obrte i pravne osobe 2020

Suglasnost za traženje podataka

 

Troškovi izdavanja licence

Troškovi postupka licenciranja iznose 132,72 eura (1.000,00 kuna). Podnositelji zahtjeva dužni su uplatiti cjelokupni iznos nakon provjere dokumentacije i kadrovskih uvjeta od strane djelatnika za obrazovanje, a prije poduzimanja daljnjih koraka za licenciranje. Podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat sredstava u slučaju  da odustane od postupka koji je već u tijeku ili ako Inspektorat rada utvrdi da isti ne udovoljava uvjetima za dobivanje dozvole (licencije).

Uplata troškova ispita vrši se na ime Obrtničke komore Varaždinske županije, B. Vodnika 4, Varaždin:
Žiro račun Obrtničke komore Varaždinske županije IBAN HR0224840081100694524,    
model HR67, poziv na broj primatelja OIB (Vaš OIB), opis plaćanja: licenca.

Nakon izdavanja dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti svaku promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava naučnike i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu nadležnoj obrtničkoj komori.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Obrtničku komoru Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, na tel: 042/302 950, 042/ 320 335 ili na e-mail: obrazovanje-vz@hok.hr

Tečaj konverzije kune u EUR: 7,53450