STATUT OBRTNIČKE KOMORE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

STATUT OBRTNIČKE KOMORE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

{module FP MainBottom C}

                                                                                                                     

Na temelju članka 75. stavka 1. Zakona o obrtu („ Narodne Novine“ 143/13) i članka 68. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/14.) Skupština Obrtničke komore Varaždinske županije na 9. sjednici održanoj 03. lipnja 2014. godine donosi Statut Obrtničke komore Varaždinske županije. Ovaj Statut obuhvaća i Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Varaždinske županije usvojenu na 11. elektroničkoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije održanoj 7. studenog 2014. godine, Odluku sa 13. sjednice Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije održane 30. 12. 2014. godine, Odluku sa 2. sjednice Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije održane 19. 06. 2015. godine i Odluku sa 5. elektroničke sjednice Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije održane 27. studenog 2016. godine.

                                                           S T A T U T

                       OBRTNIČKE KOMORE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

                                                

                                                      ( pročišćeni tekst )

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Statutom pobliže se uređuju zadaci i poslovi Obrtničke komore Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Komora), sadržaj rada, prava i obveze članova Komore, upravljanje Komorom, oblici organiziranja rada u Komori, teritorijalni obuhvat Komore, suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, suradnja s komorama iste razine u zemlji i inozemstvu, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada i informiranje, pružanje usluga, organizacija Komorskog ureda i način financiranja Komore.

 1. Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Članak 2.

 1. Komora promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

 1. Komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakonom), Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom.

 1. Pravnu osobnost Komora stječe danom upisa u Registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Hrvatska obrtnička komora.

 1. Komora je član Hrvatske obrtničke komore kao dio jedinstvenog komorskog sustava.
 1. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT KOMORE

Članak 3.

 1. Puni naziv Komore je: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Varaždinske županije.
 1. Skraćeni naziv Komore je: Obrtnička komora Varaždin.

Članak 4.

Sjedište Komore je u Varaždinu.

 

 

Članak 5.

Komora ima svoj pečat okruglog oblika s tekstom po rubu kruga: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Varaždinske županije, a u sredini je zaštitni znak Komore koji koristi zaštitni znak Hrvatske obrtničke komore. Pečat ima svoj redni broj.

 1. TERITORIJALNI OBUHVAT KOMORE

Članak 6.

 1. Teritorijalni obuhvat Komore čini područje Varaždinske županije.
 1. Udruženja obrtnika osnovana na području Komore jesu:

1. Udruženje hrvatskih obrtnika Ivanec

2. Udruženje hrvatskih obrtnika Ludbreg

3. Udruženje obrtnika Novi Marof

4. Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin i

5. Udruženje hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin.

 1. ČLANOVI KOMORE

Članak 7.

 1. Članstvo u Komori je obavezno.

 1. Obavezni članovi Komore jesu:

        obrtnici koji imaju sjedište obrta na području teritorijalnog obuhvata Komore

        trgovci pojedinci koja obavljaju obrt iz članka 6. stavka 1. Zakona, na području teritorijalnog obuhvata Komore.

 1. Članstvo u Komori obrtnici stječu danom upisa u obrtni registar, a trgovci pojedinci koji obavljaju vezane i povlaštene obrte, danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured utvrdi da trgovac pojedinac udovoljava uvjetima iz Zakona.

 1. Kao dobrovoljni član u Komoru se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje iskažu interes za članstvo, a svojom djelatnošću promiču interese obrta i obrtništva.

 1. Fizička i pravna osoba iz stavka 4. ovog članka postaje članom Komore danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore, a na temelju podnesenog zahtjeva da želi biti član Komore.

 1. Danom primanja u članstvo Hrvatske obrtničke komore, fizička i pravna osoba preuzima sva prava i obveze s osnova članstva u Komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori, sukladno aktima Komore i Hrvatske obrtničke komore.

 1. Članstvo u Komori prestaje za obrtnike danom brisanja iz obrtnog registra, za trgovačka društva danom brisanja iz evidencije nadležnog županijskog ureda, a za dobrovoljne članove danom brisanja iz evidencije dobrovoljnih članova Hrvatske obrtničke komore, temeljem odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.
 1. SUDJELOVANJE U OBAVLJANJU JAVNIH OVLASTI

Članak 8.

 

 1. Komora sudjeluje u obavljanju javnih ovlasti Hrvatske obrtničke komore sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Hrvatske obrtničke komore.

 1. Akti koje Hrvatska obrtnička komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti jesu javne isprave.

 1. Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje Hrvatska obrtnička komora u obavljanju javnih ovlasti može se izjaviti prigovor odnosno žalba Upravnom odboru Hrvatske obrtničke komore.

 1. Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i slično o činjenicama o kojima vodi evidenciju.
 1. ZADACI I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

 

 1. Zadaci i poslovi Komore su:
  1. zastupanje i predstavljanje interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima jedinica i organizacijama,
  2. promicanje obrta i obrtništva poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu putem brošura, kataloga, medija i slično,
  3. praćenje, analiziranje, sintetiziranje i izvješćivanje o gospodarskoj politici i njenom utjecaju na obrtništvo, kao i utjecanje na uspostavu gospodarske politike u funkciji razvoja obrtništva,
  4. davanje stručne pomoći iznalaženjem mogućnosti povoljnog kreditiranja, organizacijom seminara i stručnih predavanja, te davanjem stručnih savjeta pri osnivanju obrta i poslovanju obrta, kao i udruženja obrtnika,
  5. prikupljanje podataka potrebnih za ocjenu stanja u obrtništvu i iniciranje promjena za razvoj obrtništva, te za potrebe informatičkog sustava Hrvatske obrtničke komore, kao i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
  6. poticanje razvojno-istraživačkog i inventivnog rada,
  7. davanje stručnih mišljenja, primjedbi i prijedloga odgovarajućim tijelima kod donošenja propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo, te iniciranjem izmjena i dopuna propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo kod tijela vlasti područja koje obuhvaća Komora i putem Hrvatske obrtničke komore ukoliko se radi o propisima na razini države,
  8. promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za obrtništvo i dopunskoj izobrazbi sukladno ovlastima iz odredbi propisa vezanih za obrazovanje za obrtništvo, te vođenje potrebnih evidencija s područja obrazovanja i polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.
  9. predlaganje članova komisija za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te članova komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja,
  10. organiziranje i provođenje obučavanja za potrebe obrtništva,
  11. poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti za potrebe obrtništva,
  12. potvrđivanje odluke o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
  13. vođenje registra udruženja obrtnika,
  14. poticanje, koordiniranje, pomaganje i praćenje provedbe osnovnih programskih zadataka rada u udruženjima obrtnika,
  15. procjenjivanje mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja te poticanje istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u obrtništvu,
  16. sudjelovanje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike,
  17. uspostavljanje i razvoj svih vrsta poslovnih odnosa,
  18. poticanje inovacije proizvoda, proizvodnih procesa, načina pružanja usluga, kao i razvoja tehnološke infrastrukture,
  19. sudjelovanje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa na području ekologije,
  20. poticanje, razvoj i štićenje dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala i zaštita potrošača,
  21. razvoj informacijskog sustava i poslovnog informiranja članstva o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore, putem komorskog glasila i drugih sredstava javnog priopćavanja,
  22. davanje pisanog mišljenja Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
  23. vođenje evidencije članstva Komore, temeljem kojih se utvrđuje ispunjavanje uvjeta izbora i imenovanja članova u tijela Komore i udruženja obrtnika, te predstavnika Komore u tijela Hrvatske obrtničke komore,
  24. provođenje odluka tijela Hrvatske obrtničke komore,
  25. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.
 1. Pored navedenih zadaća iz stavka 1. ovog članka, Komora obavlja i zadaće i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje joj prenese Hrvatska obrtnička komora.
 1. Za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz područja izvršavanja ovlasti koje je Hrvatska obrtnička komora prenijela na Komoru, odgovoran je predsjedniku Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Komore.
 1. Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava kao cjeline, Komora je obavezna dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori:

        program rada

        financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore

        objedinjene dokumente udruženja obrtnika sa svojeg područja koje prikuplja temeljem Statuta Hrvatske obrtničke komore

        podatke i druge opće akte koje nadležna tijela Komore donose u području ovlasti koje su s Hrvatske obrtničke komore prenesena na Komoru.

Članak 10.

 

 1. Komora može u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti obavljati sljedeće djelatnosti:

94.11 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko

46.91 Trgovina na malo preko pošte i interneta

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

56.21 Djelatnosti keteringa

56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

58.11 Izdavanje knjiga

58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62.01 Računalno programiranje

62.02 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

63.12 Internetski portali

63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n

65.30 Mirovinski fondovi

68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

69.10 Pravne djelatnosti

69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

70.10 Upravljačke djelatnosti

70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

73.12 Oglašavanje preko medija

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n

78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resurs

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

80.30 Istražne djelatnosti

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

82.11 Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne

djelatnosti

82.20 Djelatnosti pozivnih centara

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

94.12 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

99.00 Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija i tijela.

VII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 11.

 

Članovi Komore ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

Članak 12.

 

 1. Prava članova Komore jesu:
  1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore
  2. upravljati preko svojih predstavnika Komorom
  3. sudjelovati u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori
  4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori
  5. sudjelovati u provedbi programa obrazovanja za potrebe obrtništva
  6. predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore, organizirati savjetovanja i obavljati konzultacije
  7. prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika
  8. davati, tražiti i primati izvješća te potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost
  9. pred Sud časti Hrvatske obrtničke komore iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u obavljanju obrta
  10. preko Komore surađivati s nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama na rješavanju problema u gospodarstvu
  11. preko Komore predlagati tijelima Hrvatske obrtničke komore davanje inicijative za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva
  12. razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu
  13. koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga
  14. druga prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

 1. Obveze članova Komore jesu:

 1. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za dogovorene politike komorskog sustava
 2. uredno podmirivati komorski doprinos
 3. druge obveze utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

 1. Član Komore koji nije platio komorski doprinos na način i u rokovima kako je propisano Odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke komore za dva tromjesečja, do posljednjeg dana drugog tromjesečja, ne može biti član tijela i radnih tijela u jedinstvenom komorskom sustavu.
 1. Članovi Komore svoje aktivno i pasivno pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela Komore ostvaruju osobno i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe, osim pravnih osoba koje to pravo ostvaruju putem osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje pravne osobe upisane u Trgovački registar.
 1. SURADNJA S TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, DRUGIM TIJELIMA I ORGANIZACIJAMA

Članak 13.

 

Komora u svom radu surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima i organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne tekuće ekonomske politike te rješavanju drugih pitanja od značaja za obrtništvo i poduzetništvo.

Članak 14.

 

Suradnja Komore s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama ostvaruje se kroz:

 1. predlaganje i pokretanje inicijativa za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete poslovanja i jačanja obrtništva i poduzetništva unutar ukupnog gospodarskog sustava
 2. razmatranje nacrta i prijedloga zakona i konačnih prijedloga zakona te drugih propisa i mjera važnih za obrtništvo i poduzetništvo
 3. u sudjelovanje u utvrđivanju i provedbi gospodarske politike
 4. sudjelovanje kao partner i potpisnik pri sklapanju ugovora, odnosno donošenju gospodarskih mjera koje se odnose u prvom redu ili isključivo na obrtništvo i poduzetništvo.

Članak 15.

 

Komora surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća množe dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

Članak 16.

 

Radi zadovoljenja interesa svojih članova, Komora može surađivati i povezivati se s ostalim komorama, udruženjima obrtnika i drugim sličnim asocijacijama te ostvarivati različite oblike poslovnog povezivanja u zemlji, a u dogovoru s Hrvatskom obrtničkom komorom i u inozemstvu.

IX. TIJELA KOMORE

Članak 17.

Tijela Komore jesu:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor i
 4. Predsjednik.
 1. SKUPŠTINA

 

Članak 18.

 

 1. Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

 1. Skupština ima 21 člana.

 1. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Komore.

 1. Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova. Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Komore su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna godine koja prethodni godini u kojoj se provode izbori.
 1. Postupak i način izbora tijela Komore propisuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora Hrvatske obrtničke komore.

 1. Sastav Skupštine utvrđuje se Odlukom o kriterijima za provođenje izbora, koja mora biti usklađena s Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

 1. U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava, izbori i konstituiranje tijela Komore moraju se provesti u godini u kojoj ističe njihov mandat, u razdoblju od 1. listopada do 20 listopada.
 1. Izbore za člana tijela kojemu je mandat prestao zbog nespojivosti funkcija iz članka 32., stavka 3. i/ili članka 40., nadležna Skupština dužna je provesti u roku od najviše 45 dana nakon izbora na nespojive funkcije.

 

Članak 19.

 1. Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.
 1. Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:
  1. ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo
  2. gubitkom statusa člana Komore
  3. ostavkom
  4. odlukom suda časti Hrvatske obrtničke komore
  5. smrću
  6. nastankom okolnosti iz članka 12. stavka 3.

Članak 20.

 

Skupština:

 1. donosi:

        Statut

        program rada

        financijski plan Komore,

        pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju

        odluku o kriterijima za provođenje izbora

        Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o održavanju konstituirajuće sjednice Skupštine

        na prijedlog Upravnog odbora odluku o izboru revizora

        Pravilnik o priznanjima Komore te

        ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Komore;

2.   utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima;

3.   odobrava:

        godišnje izvješće o radu i

        godišnji obračun (završni račun) Komore;

4.    sudjeluje u usklađivanju politike financiranja jedinstvenog komorskog sustava;

5.    odlučuje o:

        najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva,

        kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore

        odlučuje o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija;

6.   usklađuje rad udruženja obrtnika, a u slučajevima kad ne funkcioniraju tijela udruženja   obrtnika, dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov rad;

7.   imenuje i razrješava:

        predsjednika Komore

        dva (2) potpredsjednika Komore

        članove Upravnog odbora

        članove Nadzornog odbora.

 1. bira i opoziva predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore;
 2. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 21.

 

 1. Sjednice Skupštine održavaju se najmanje dva puta godišnje.

 1. Sjednice Skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik Komore.

 1. Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:
  1. Nadzornog odbora
  2. Upravnog odbora
  3. najmanje 1/3 članova Skupštine.
 1. Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pisanim putem obrazložiti.

 1. U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

 1. Ako Predsjednik Komore ne sazove sjednicu Skupštine u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora, odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 22.

 1. Skupština Komore može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine Komore. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova.
 2. Kada se odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, financijskom proračunu, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine Komore.
 1. Za odluke čija primjena je obustavljena odlukom Predsjednika Komore, sukladno njegovim ovlastima utvrđenim ovim Statutom, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.
 1. Član Skupštine Komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje pismeno ili usmeno u zapisnik.
 1. Odluke Skupštine Komore i njenih tijela, obvezatne su za sve članove Komore.
 1. Rad Skupštine Komore uređuje se Poslovnikom.
 1. UPRAVNI ODBOR

 

Članak 23.

 1. Komora ima Upravni odbor.
 2. Upravni odbor ima 9 članova.
 3. Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

Članak 24.

 

 1. Članovi Upravnog odbora jesu:
  1. predsjednici udruženja obrtnika,
  2. članovi koja imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika Komore.
 1. U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Komore, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihove djelatnosti, po potrebi drugi članovi Komore te djelatnici Komorskog ureda.

 

Članak 25.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Članak 26.

 

 1. Mandat članova Upravnog odbora može prestati:
  1. ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo
  2. prestankom funkcije predsjednika udruženja obrtnika
  3. ostavkom
  4. smrću
  5. gubitkom statusa člana Komore
  6. odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore i
  7. nastankom okolnosti iz članka 12. stavka 3.
 1. Tijelo koje predlaže opoziv dužno je pisanim putem obrazložiti razloge za opoziv.

Članak 27.

 

 1. Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
 1. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njom predsjedava, bez prava odlučivanja, predsjednik Komore.
 1. Upravni odbor mora se sazvati i na zahtjev:
  1. Nadzornog odbora
  2. najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.
 1. Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice upravnog odbora pisano obrazložiti.
 1. U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.
 1. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 28.

 

 

 1. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
 1. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
 1. Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
 1. Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Članak 29.

 

 1. Upravni odbor:
  1. provodi odluke i zaključke Skupštine
  2. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
  3. predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
  4. ustanovljuje i zastupa razvoje interese članica Komore s gledišta jedinstvenog komorskog sustava, ekonomske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike
  5. predlaže nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama donošenje i izmjenu propisa
  6. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, druga tijela i organizacije
  7. daje pisano mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti Statuta Udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore
  8. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa
  9. ustanovljuje potrebe i predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu
  10. predlaže članove komisija za polaganje, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te članove komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja
  11. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda
  12. utvrđuje prijedlog financijskog plana, i rebalansa financijskog plana Komore koje donosi Skupština
  13. odlučuje o otpisu spornih potraživanja
  14. potvrđuje odluku o ispunjenju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika
  15. imenuje i razrješava članove cehova Komore i radnih tijela Upravnog odbora
  16. na prijedlog Predsjednika Komore odlučuje o sklapanju ugovora o radu tajnika Komore
  17. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela
  18. odlučuje o prigovorima radnika Komorskog ureda protiv pojedinačnih odluka s područja radnog odnosa
  19. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja
  20. odlučuje o potrebi za radom, pravima i obvezama u skladu s općim aktima Komore
  21. donosi Odluku o visini za naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove članovima tijela, radnih tijela i cehova Komore, sukladno odluci Hrvatske obrtničke komore o najvišim iznosima naknade
  22. donosi Pravilnik o načinu rada cehova Komore
  23. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore
  24. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora
  25. donosi Poslovnik o načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora
  26. rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu i drugim aktima pripadaju u njegov djelokrug.
 1. Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1. točke 5., 6. i 7. ovog članka prenijeti na radna tijela Upravnog odbora.

Članak 30.

 

 1. Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a može pokrenuti postupak za

utvrđivanje odgovornosti Predsjednika, odnosno tajnika Komore te zatražiti da u roku od 30 dana Skupština Komore glasuje o povjerenju Predsjednika, odnosno tijelo Komore koje je imenovalo tajnika, da glasuje o njegovom povjerenju:

        ako Predsjednik odnosno tajnik krše odredbe Statuta HOK-a, ili statuta Komore,

        ako Predsjednik odnosno tajnik ne provode odluke tijela HOK-a ili Komore,

        ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Komore temeljem predočenih dokaza,

        ako se pravomoćnom odlukom utvrdi nezakonitost u radu,

        ako Predsjednik odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

 1. U slučajevima iz stavka. 2. ovog članka predsjednik Komore dužan je izvijestiti Upravni odbor i predsjednika HOK-a u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za navedene nepravilnosti.
 1. Ukoliko predsjednik Komore ne predloži pokretanje postupka iz stavka 2. ovog članka, tada Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a pokreće postupke predviđene stavkom 2. ovog članka.
 1. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik HOK-a može pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a.
 1. U slučaju iz stavka 2. ovog članka predsjednik Komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Članak 31.

 

 1. Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a može donijeti Odluku o raspuštanju skupštine i imenovanih tijela Komore i udruženja obrtnika te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove skupštine u slučaju:

        nefunkcioniranja Komore i udruženja obrtnika,

        ne donošenja programa rada i financijskog plana u propisanom roku,

        neusklađivanja statuta Komore i udruženja obrtnika sa Statutom HOK-a,

        ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Komore i udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza,

        neprovođenja odluka Suda časti HOK-a,

        neprovođenja izbora u skladu s odredbama Statuta HOK-a,, statuta Komore i statuta udruženja obrtnika.

 1. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka imenovano povjerenstvo preuzima sve ovlasti do konstituiranja skupštine odnosno imenovanja tijela Komore odnosno udruženju obrtnika.
 1. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik HOK-a može pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a.

3.NADZORNI ODBOR

 

 

Članak 32.

 

 1. Nadzorni odbor Komore ima najviše 5 članova, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.
 1. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 1. Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.
 1. Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.
 1. Predsjednik Nadzornog odbora Komore je ujedno i likvidator.

 

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor Komore:

 1. nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda Komore prema Statutu Komore i drugim općim aktima Komore,
 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore.

Članak 34.

 

 1. Sjednicu Nadzornog odbora Komore saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.
 1. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik po pisanom ovlaštenju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 35.

 

 1. Nadzorni odbor Komore podnosi Skupštini Komore izvješće o radu Nadzornog odbora Komore te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.
 1. Nadzorni odbor Komore u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti stručne usluge izvan Komore.
 1. Rad Nadzornog odbora Komore uređuje se Poslovnikom o radu kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 36.

 

Mandat članova Nadzornog odbora Komore prestaje:

 1. opozivom Skupštine Komore
 2. ostavkom
 3. nastankom okolnosti iz članka 12. stavka 3.
 4. odlukom Suda časti Komore
 5. smrću i
 6. gubitkom statusa člana Komore.

4. PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 37.

 

 1. Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore.
 1. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.
 1. Prijedlog za izbor Predsjednika Komore može dati:

        Upravni odbor Komore

        Skupština jednog udruženja obrtnika i

        1/3 članova Skupštine.

 1. Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Komore mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata za Predsjednika Komore.
 1. Za predsjednika Komore može se kandidirati osoba koja:

        je član Komore

        obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 5 godina

        je aktivna u tijelima jedinstvenog komorskog sustava najmanje 4 godine

        ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa

        dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

 1. Za Predsjednika Komore ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju Predsjednika Komore, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.
 1. Poslovnikom o radu Skupštine Komore pobliže se uređuje postupak i način imenovanja Predsjednika Komore.

Članak 38.

 

Na prijedlog Predsjednika Komore Skupština imenuje i razrješava dva (2) potpredsjednika Komore iz redova članova Komore.

Članak 39.

 

 1. Mandat Predsjednika i dva (2) potpredsjednika Komore traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani, sukladno članku 37. stavku 6.
 1. Predsjedniku i potpredsjednicima Komore mandat može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:
  1. razrješenjem po odluci Skupštine Komore
  2. ostavkom
  3. nastankom okolnosti iz članka 12 stavak 3.
  4. gubitkom statusa člana Komore
  5. smrću
  6. Odlukom Suda časti HOK-a.
 1. Prijedlog za opoziv Predsjednika Komore može dati Upravni odbor, odnosno najmanje1/3 članova Skupštine.

 1. Poslovnikom o radu Skupštine Komore pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Komore.
 1. Ne može se podnijeti prijedlog za opoziv Predsjednika Komore zbog istih činjenica o kojima je Skupština Komore odlučivala prije nego što protekne rok od 12 mjeseci od nastupanja pravnih učinaka odluke Skupštine Komore.

 1. Predsjedniku Komore pripada pravo na posebnu novčanu naknadu čiju visinu odlukom utvrđuje Upravni odbor.

Članak 40.

 1. Predsjednik Komore ne može biti član Upravnog odbora ni Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika.

 1. Predsjednik Komore ne može biti istovremeno predsjednik udruženja obrtnika, a niti predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

 

Članak 41.

 1. Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

 1. Predsjednik Komore:

        predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

        usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada unutar Komore

        brine se da rad tijela Komore bude u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, zakonom i interesima članova Komore

        osigurava provedbu odluka tijela Komore i Hrvatske obrtničke komore

        u slučaju nefunkcioniranja udruženja obrtnika, uz suglasnost Upravnog odbora, saziva izvanrednu sjednicu skupštine udruženja obrtnika

        surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama

        predstavlja Komoru u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje

        predlaže Upravnom odboru Komore sklapanje ugovora o radu s tajnikom Komore

        obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim općim aktima Komore.

 1. Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Članak 42.

 

 1. Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluke i zaključaka Skupštine, kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

 1. Pri potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka Predsjednik Komore može koristiti faksimil.
 1. Faksimil se koristi uz uvjete i način koji utvrđuje Predsjednik Komore.

Članak 43.

 

 1. Ako predsjednik Komore utvrdi da je opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine i drugog tijela Komore, odnosno skupštine ili drugog tijela udruženja obrtnika, u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
 1. U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku koja je u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Komore.
 1. Opći ili neki drugi akt iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Komore donosi većinom glasova, propisanom člankom 22. stavak 2. i 3. ovog Statuta, u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 44.

 

Predsjednik HOK-a i Predsjednik Komore, kao i osobe koje oni ovlaste, imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore i udruženja obrtnika s područja teritorijalnog obuhvata Komore.

Članak 45.

 

Na prijedlog predsjednika Komore, Upravni odbor Komore ima pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti Predsjednika odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti od Skupštine udruženja da se glasuje o njihovom povjerenju ako oni krše odredbe ovog Statuta, ne provode odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću štete ugledu Komore.

Članak 46.

 

Predsjednika Komore u odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika Komore ili osoba koju predsjednik Komore ovlasti.

X. OVLASTI PREDSJEDNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Članak 47.

 

 1. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja kao i raspolaganja sredstvima Komore i udruženja obrtnika.

 1. U slučaju nefunkcioniranja Komore odnosno udruženja obrtnika Predsjednik HOK-a saziva izvanrednu sjednicu Skupštine Komore odnosno udruženja obrtnika.

 1. Ako Predsjednik HOK-a ustanovi da je opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore, odnosno udruženja obrtnika u suprotnosti sa zakonom ili Statutom HOK-a, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

 1. U slučaju iz stavka 3. ovog članka, opći ili drugi akt, odnosno odluka, ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

 1. Opći ili neki drugi akt, odnosno odluka, iz stavka 3. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika HOK-a donosi većinom glasova propisanom člankom 22. stavak 2. i 3. ovog Statuta.

XI. TAJNIK KOMORE

Članak 48.

 

 1. Komora ima tajnika.
 1. Tajnika Komore je u radnom odnosu temeljem ugovora o radu.

 1. Ugovor o radu s tajnikom Komore sklapa se temeljem odluke Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika.

 1. Tajnik Komore mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava i imati VSS (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij) i 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima ili VŠS (preddiplomski sveučilišni studij ili trogodišnji stručni studij) i 5 godina radnog iskustva, te biti osoba koja će organizacijskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Komore.

Članak 49.

 

 1. Tajnik Komore odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

 1. Tajnik Komore dužan je osigurati provedbu odluka tijela Hrvatske obrtničke komore i Komore.

 1. Tajnik Komore organizira rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Članak 50.

 

Po ovlaštenju predsjednika Komore tajnik Komore osigurava provedbu financijskog plana i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Komoru u imovinskim i drugim poslovima.

Članak 51.

 

 1. Tajnik Komore osigurava koordinaciju u radu između Komore, pripadajućih udruženja obrtnika i Hrvatske obrtničke komore.
 1. Tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore i Upravnom odboru Komore.

Članak 52.

 

Tajnik Komore može svoje pojedine ovlasti u rukovođenju Komorskim uredom prenositi na rukovodeće djelatnike Komorskog ureda.

 1. STALNI ODBORI I KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA

Članak 53.

 

 1. Upravni odbor Komore može osnovati stalne i povremene odbore te komisije.

 1. Odbori razmatraju materijale, elaborate, analize, stručne prijedloge i mišljenja od zajedničkog interesa Komore.

 1. Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja s područja rada Upravnog odbora, odnosno Skupštine.

 

 

Članak 54.

 

Stalna radna tijela Upravnog odbora su:

        Odbor za gospodarstvo i sajmove

        Odbor za financije i proračun

        Odbor za strukovnu izobrazbu i

        Komisija za dodjelu priznanja Komore.

Članak 55.

 

 1. Odbori, komisije i druga radna tijela mogu imati najviše do 3 člana.
 1. Način izbora i djelokrug poslova stalnih odbora i komisija, utvrđuju se poslovnikom.

 1. Poslovnikom iz stavka 2. ovog članka utvrditi će se i način osnivanja povremenih odbora i komisija.
 1. OBLICI STRUKOVNOG RADA U KOMORI

Članak 56.

 1. Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po cehovima na razini udruženja obrtnika i cehovima na razini Komore.

 1. Organiziranost rada iz stavka 1. ovog članka je dobrovoljna.

Članak 57.

 

 1. Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini Komore radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

 1. Cehovi se organiziraju u Komori tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti.

 1. Na razini Komore djeluju slijedeći cehovi:

– Ceh proizvodnog obrta

– Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,

– Ceh trgovine

– Ceh prijevoznika

– Ceh graditeljstva

– Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

– Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva.

 1. Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

 1. Zadaća ceha je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju iste ili slične djelatnosti na razini Komore.

 1. Način rada ceha utvrđuje se Pravilnikom.

 1. Komora može radi efikasnijeg rješavanja problematike pojedinih djelatnosti osnivati sekcije unutar pojedinih cehova.

 1. Odluku o osnivanju sekcije na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

 1. Sekcija se može osnovati za djelatnost koja broji najmanje 100 obrtnika, ili za više srodnih djelatnosti koje zajedno imaju najmanje 100 obrtnika.
 1. Na razini Komore djeluju dvije sekcije, a to su:

        Sekcija auto struka

        Sekcija frizera, kozmetičara i pedikera.

 

 

 

 1. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U KOMORI

Članak 58.

 

 1. Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave, obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.
 1. Udruženje obrtnika se osniva po teritorijalnom ili strukovnom načelu i može imati najmanje 700 članova.
 1. Iznimno, postojeća udruženja i udruženja nastala spajanjem postojećih udruženja koja imaju manje od 700 članova, nastavljaju s radom uz uvjet osiguranja financijsko-tehničkih uvjeta za njihovo normalno funkcioniranje i izvršavanje zadataka u okviru jedinstvenog komorskog sustava.
 1. Uvjete, postupak i način osnivanja udruženja obrtnika utvrdit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština HOK-a.

 

 

Članak 59.

 

 1. Udruženje obrtnika je pravna osoba.
 1. Pravnu osobnost udruženje obrtnika stječe danom upisa u registar udruženja obrtnika kojeg vodi Komora.

 

 

Članak 60.

 

 1. Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
 1. Udruženje obrtnika je član Komore.
 1. Udruženje obrtnika ima statut.
 1. Statutom udruženja obrtnika uređuju se osobito:
 1. sadržaj rada
 2. organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja
 3. ostvarivanje interesa članova u udruženju obrtnika
 4. prava, obveze i odgovornosti članova
 5. postupak donošenja statuta i drugih općih akata
 6. tijela udruženja obrtnika, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i

razrješavanja i trajanja mandata

 1. način odlučivanja u tijelima udruženja obrtnika
 2. oblici i organiziranje rada u udruženju obrtnika
 3. zastupanje i predstavljanje udruženja obrtnika
 4. sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama
 5. javnost rada i informiranje
 6. osiguranje sredstava za rad udruženja obrtnika od imovine, usluga i
 7. iz izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacije i dr.), a u skladu s člankom 89. Zakona.

Članak 61.

 

 1. Zadaci i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, Statutom HOK-a i Statutom Komore.
 1. Zadaci i poslovi udruženja obrtnika su da na svom području:
  1. štiti i promiče interese svojih članova
  2. zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave
  3. sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu
  4. pravodobno izvješćuje Komoru i HOK o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske
  5. omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova
  6. brine o unapređivanju sustava obrazovanja za potrebe obrtništva
  7. organizira strukovni rad kroz cehove i sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela
  8. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore
  9. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Komore i HOK-a, te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova
  10. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta
  11. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.
 1. Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka, udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga Komore, a koje je Komora prenijela na udruženje.

Članak 62.

 

 1. Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava, udruženje obrtnika obvezno je dostavljati Komori program rada, te financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.
 1. Udruženje obrtnika obvezno je dostaviti Komori opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s Komore prenesene na udruženja obrtnika.

Članak 63.

 

 1. Spajanje udruženja obrtnika je osnivanje novog udruženja obrtnika na koje prelazi ukupna imovina dva ili više udruženja koja se spajaju.
 1. Odluku o spajanju udruženja obrtnika donose skupštine udruženja obrtnika koja se spajaju, potvrđivanjem ugovora o spajanju.
 1. Ugovor o spajanju sadrži obavezno nazive i sjedišta udruženja koja se spajaju, odredbe o prijenosu imovine, odredbe o preuzimanju prava i obveza, poslova, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, kadrova, sredstva za rad i financijskih sredstava, te naziv i sjedište novog udruženja obrtnika koje nastaje spajanjem.
 1. U slučaju spajanja više udruženja u novo udruženje obrtnika pojedinačna imovina svakog udruženja mora biti utvrđena posebnom odlukom Skupštine i unosi se u Glavnu knjigu (financijska i materijalna imovina) novoosnovanog udruženja. Ukoliko dođe do razdvajanja udruženja koje je nastalo spajanjem više udruženja, odluci Skupštine o razdvajanju prethodi odluka o izradi diobene bilance, koja se temelji na ranije unesenoj pojedinačnoj imovini svakog udruženja te kasnije preuzetim pravima i obvezama.
 1. Udruženje obrtnika nastalo spajanjem, dužno je u roku od 3 mjeseca od potvrđivanja ugovora o spajanju uskladiti organizaciju rada s Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava.

    

 

 

 

 

 1. XV.OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

 

Članak 64.

 

Komora, u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i drugim propisima promiče i sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju za potrebe obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Članak 65.

 

Zadaće i poslovi Komore na području obrazovanja i osposobljavanja jesu:

        sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja u obrazovnim programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev Hrvatske obrtničke komore

        sudjelovanje u izradi obrazovnih programa zavisno o razvijenosti pojedinih obrta,

        promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva

        sudjeluje u ostvarivanju naukovanja i poduzima mjere za njegovo unapređivanje

        vođenje i organiziranje statističkog praćenja na području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s normativnim aktima i odlukama Hrvatske obrtničke komore

        sudjelovanje u organiziranju i provođenju majstorskih ispita u skladu s normativnim aktima Hrvatske obrtničke komore

        informiranje o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja i osposobljavanja

        planiranje upisa učenika u programe obrtnih zanimanja, u skladu s potrebama i brojem slobodnih naučničkih radnih mjesta u licenciranim obrtima

        obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom, te drugim normativnim aktima i odlukama Hrvatske obrtničke komore.

Članak 66.

 

Zadaća i poslovi iz članka 65. ovog Statuta ostvarivati će se preko odgovarajućih službi Komorskog ureda i udruženja obrtnika, u skladu sa Zakonom i aktima Hrvatske obrtničke komore.

 1. SUD ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE I CENTAR ZA MIRENJE PRI HOK-u

Članak 67.

 

 1. Pri HOK-u osniva i djeluje Sud časti (u daljnjem tekstu: Sud časti HOK-a).
 1. Sud časti HOK-a je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovoga Statuta i drugih akata Komore.

Članak 68.

 

 1. Naziv suda je: Sud časti Hrvatske obrtničke komore.
 1. Sjedište Suda časti HOK-a je u Zagrebu, Ilica 49.

Članak 69.

 

Sud časti HOK-a odlučuje o:

        povredama običaja u obavljanju obrta i drugih sporova između potrošača i trgovaca koji imaju registriranu djelatnost u obrtu

        oduzimanju privremeno ili trajno, prava primanja učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja

        neizvršavanju obveza članova

        povredama Statuta HOK-a, Komore i udruženja obrtnika

        povredama drugih akata HOK-a, Komore i udruženja obrtnika.

Članak 70.

 

Skupština HOK-a donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti HOK-a, te o postupku i mjerama koje on može izreći.

CENTAR ZA MIRENJE PRI HOK-u

 

Članak 71.

 

 1. Pri HOK-u se osniva i djeluje Centar za mirenje (u daljnjem tekstu: Centar za mirenje HOK-a).
 1. Centar za mirenje HOK-a je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovoga Statuta i drugih akata HOK-a.

Članak 72.

 

 1. Centar za mirenje HOK-a pruža usluge mirenja članovima HOK-a koji su u sporu s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.
 1. HOK, Komora i Udruženja obrtnika obvezni su svoje međusobne sporove povjeriti na rješavanju Centru za mirenje HOK-a prije pokretanja bilo kakvog sudskog ili drugog postupka za rješavanje istog.
 1. Zadaća Centra za mirenje HOK-a je da jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način pomažu strankama postići nagodbu o spornim pitanjima.
 1. Rad Centra za mirenje uređuje se Pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština HOK-a u skladu s odredbama Zakona o mirenju.
 1. POČASNI ČLANOVI I PRIZNANJA KOMORE

Članak 73.

 

 1. U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji ukupnog komorskog sustava i unapređenja obrta i obrtništva, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, 1/3 članova Skupštine ili Upravnog odbora, izabrati počasnog doživotnog člana Komore.

 1. Na način iz stavka 1. ovog članka Skupština može izabrati i počasnog doživotnog predsjednika Komore.

 1. Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.
 1. Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv Predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

 1. U iznimnim slučajevima, ako počasni član, odnosno počasni predsjednik svojim ponašanjem štete ugledu Komore, Skupština Komore na prijedlog Suda časti HOK-a može opozvati izbor za doživotnog počasnog člana ili doživotnog počasnog predsjednika.

Članak 74.

 

 1. Komora može uglednim i časnim članovima Komore za izuzetno dostignuće i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i malog poduzetništva, kao i drugim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Hrvatske dodijeliti priznanja.

 1. Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja uredit će se pravilnikom.
 1. XVIII.OPĆI AKTI KOMORE

Članak 75.

 

 1. Opći akti Komore jesu Statut, pravilnici i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose komorska tijela.
 1. Opće i druge akte Komore potpisuje predsjednik Komore, osim akata Nadzornog odbora Komore koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Komore.

Članak 76.

 

 1. Inicijativu za donošenje Statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.
 1. Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru Komore. Ako Upravni odbor Komore prihvati inicijativu, prosljeđuje ga Odboru za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava koji izrađuje Nacrt prijedloga Statuta Komore, odnosno njegovih izmjena i dopuna, te ga upućuje Upravnom odboru na raspravu. Rok trajanja rasprave utvrđuje Upravni odbor Komore. Po okončanoj raspravi izrađuje se Konačni prijedlog Statuta Komore, odnosno njegovih izmjena i dopuna, koje utvrđuje Upravni odbor Komore i upućuje Skupštini Komore na usvajanje.

Članak 77.

 

 1. Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranicama, a mogu se objaviti i u glasilu Komore.
 1. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.
 1. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 78.

 

 1. Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen zakonom,

Statutom Komore ili općim aktom.

 1. Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 79.

 

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom Upravnog odbora Komore kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Komore i izdavača.

Članak 80.

 

Općim aktom, koji donosi Upravni odbor Komore, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

XXI. KOMORSKI URED

 

Članak 81.

 

 1. Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Komorski ured.

 1. Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

 1. Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Komorskog ureda odgovara tajnik Komore.

 1. Organizacija Komorskog ureda uređuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad Komorskog ureda i provedbu njegovih zadaća nadzire predsjednik Komore i Upravni odbor.

Članak 82.

 

Komorski ured obavlja naročito sljedeće zadatke:

 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo
 2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore
 3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore
 4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore.

Članak 83.

 

Radi pružanja stručne pomoći članovima Komore, u Komori se mogu sukladno zakonu, osnivati posebni uredi, agencije i sl. te organizirati stručni kolegiji i seminari za tajnike i druge stručne djelatnike udruženja obrtnika, članove Komore kao i za sve zainteresirane, kada se radi o pitanjima iz obuhvata rada Komore.

XXII. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Članak 84.

 

 1. Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz:

        obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi Komore

        dobrovoljnog doprinosa članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba

        naknada za usluge sukladno odluci upravnog odbora HOK-a

        prihoda od imovine

        te izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacije i drugih izvora).

 1. Komora može obavljati usluge u djelatnostima kojima se stječe prihod sukladno zakonu i ovom Statutu i posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje vrste djelatnosti. Komora ne smije obavljati usluge radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
 1. Ako Komora ostvari višak prihoda nad rashodima u obavljanju djelatnosti, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje zadaće Komore kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.
 1. Komora nema pravo ostvareni višak prihoda nad rashodima kao dobit raspodjeljivati svojim osnivačima, članovima, članovima tijela, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
 1. Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su članovi obitelji (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članovima, članovima tijela i zaposlenima.

Članak 85.

 

 1. Iz obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi financira se:

        promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

        pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta

        promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za potrebe obrtnika i obrtništva

        osiguravanje materijalno kadrovskih uvjeta za rad jedinstvenog komorskog sustava.

 1. Iz dobrovoljnog doprinosa financiraju se dodatne usluge koje jedinstveni komorski sustav osigurava članovima pod povoljnijim uvjetima.
 1. Naknade za usluge naplaćuju se u skladu s cjenikom koji utvrđuje Upravni odbor HOK-a.
 1. Za ostvarivanje zajedničkih interesa većeg broja članova jedinstvenog komorskog sustava, Komora može pribavljati prihode od darova, sponzorstava i donacija od članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 86.

 

 1. Jedinstvenu osnovicu, način i rokove plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, donosi posebnom odlukom Skupština HOK-a.
 1. Članovi Komore dužni su redovito uplaćivati obvezni doprinos Komori u visini i na način određen odlukom iz stavka 1. ovog članka.
 1. Zbog neplaćanja obveznog komorskog doprinosa iz stavka 1. ovog članka mora se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti HOK-a može izreći jednu od propisanih mjera.
 1. Iznose i način plaćanja dobrovoljnog doprinosa donosi posebnom odlukom Skupština HOK-a.
 1. Visinu naknada za usluge koje pruža jedinstveni komorski sustav, odlukom određuje Upravni odbor HOK-a.

Članak 87.

 

 1. Prihodi i rashodi Komore određuju se financijskim planom Komore, koji donosi Skupština Komore do kraja tekuće godine za iduću godinu.
 1. Ako Skupština Komore do kraja godine ne donese financijski plan Komore, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski plan Komore.
 1. Odluka o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine donosi se većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 88.

 

O financijskom poslovanju Komore podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

Članak 89.

 

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Komore.

XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

 

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor Komore.

Članak 91.

 

 1. Svi akti Komore koji nisu u skladu s ovim Statutom moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana primjene ovog Statuta.

 1. Postojeći akti koji nisu u suprotnosti sa Statutom HOK-a primjenjuju se do njihovog usklađenja vodeći računa o osnovnim odrednicama Zakona o obrtu, Statuta HOK-a i ovog Statuta.

Članak 92.

Tijela Komore i udruženja obrtnika započeti će s radom u sastavu propisanom Statutom Komore i statutima udruženja obrtnika usklađenim sa Statutom HOK-a, konstituiranjem skupštine Komore i udruženja obrtnika za izborno razdoblje 2014.-2019. godine.

Članak 93.

Skupštine udruženja obrtnika koje ne mogu ispuniti uvjet iz članka 58. stavka 3. dužne su do donošenja odluke o raspisivanju izbora za izborno razdoblje 2014.-2019. donijeti odluke o spajanju s drugim udruženjima.

Članak 94.

 

Danom početka primjene ovoga Statuta prestaje važiti Statut Komore od 10.09.2009.g.

Članak 95.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana donošenja, a primjenjuje se od dana kada ga potvrdi Hrvatska obrtnička komora.

Broj:

Varaždin, 27.11.2016.g.

Predsjednik:

Mario Milak