Pravilnik o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"

Pravilnik o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 71/16., a stupa na snagu 10.08.2016.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u skladu sa člankom 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede.

Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

PODMJERA 7.1.

TIP OPERACIJE 7.1.1.

U okviru Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«, potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.1.1. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 70.000 eura.

Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacija za tip operacije 7.1.1. po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.1.1. za jedan od prihvatljivih projekata/operacija iz članka 7. ovoga Pravilnika tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.1.1.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI

Prihvatljivi projekti su:

1. izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada
2. izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i
3. izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

PRIHVATLJIVI SEKTORI

Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta iz prethodnog stavka prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora:

1. poljoprivreda
2. ribarstvo
3. šumarstvo
4. industrija
5. turizam
6. trgovina
7. promet
8. obrtništvo
9. građevinarstvo
10. informatika i
11. energija

PODMJERA 7.2.

TIP OPERACIJE 7.2.1.

U okviru Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.1 iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura

Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura

Broj podnesenih Zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacija za tip operacije 7.2.1. po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda je prihvatljivo u naselju s najviše 2.000 stanovnika.

TIP OPERACIJE 7.2.2.

VRSTA POTPORE

U okviru Podmjere 7.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura

Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura

Broj podnesenih zahtjeva za potporu i broj odobrenih projekata/operacija za tip operacije 7.2.2. po pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.2.2. tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.2.2.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI

Prihvatljivi projekt je građenje nerazvrstane ceste.

Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika.

PODMJERA 7.4

TIP OPERACIJE 7.4.1.

VRSTA POTPORE

U okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« potpora se dodjeljuje za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 15.000 eura

Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura

Broj podnesenih Zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacija za tip operacije 7.4.1. po pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.4.1. za jedno od prihvatljivih projekata tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su :

a) jedinice lokalne samouprave

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma

2. društvenog doma/ kulturnog centra

3. planinarskog doma i skloništa

4. turističkog informativnog centra

5. dječjeg igrališta

6. sportske građevine

7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)

8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima

9. biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

10. tematskog puta i parka

11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

12. javne zelene površine (park i slično)

13. pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)

14. pješačke zone

15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)

16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

17. tržnice i

18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Građenje i/ili opremanje projekta/operacije iz članka 19. ovoga Pravilnika je prihvatljivo u naseljima s najviše 5000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.
Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Pravilnik stupa na snagu 10.08.2016.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« (»Narodne novine« broj 22/15).

Postupci/natječaji započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika provest će se na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« (»Narodne novine«, broj 22/15).

 

Izvor: hok.hr