Objavljeni pravilnik i natječaj za potpore investicijama u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama boj 62/16., a stupa na snagu 15.07.2016.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« unutar mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u skladu sa člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede

Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Tehničku potporu u pripremi i provedbi projekata javnog navodnjavanja provode Hrvatske vode

Korisnici potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (Evidencija korisnika) najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti.

Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

1. ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav i slično)

2. radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično).

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EPFRR-a i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 150.000 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 15.000.000 eura.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja«, kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje se »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 62/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je

NATJEČAJ
ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, PROVEDBA TIPA OPERACIJE 4.3.1. »INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA«.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama boj 69/16

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 62/2016)

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 6. Pravilnika.

2. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore iznose ukupno 370.000.000 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 8. stavak 6. i 7. Pravilnika.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

1. Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.

2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

3. Zahtjeve i »Vodič za izradu studija izvodljivosti projekata navodnjavanja koji se planiraju financirati iz EPFRR-a za programsko razdoblje 2014-2020« korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 27. srpnja 2016. i traje do 27. listopada 2016.