Novi Zakon o strancima od 1. siječnja 2021. ukinuo kvotno zapošljavanje stranih radnika

Novi Zakon o strancima od 1. siječnja 2021. ukinuo kvotno zapošljavanje stranih radnika

Novim Zakonom o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore i drugih organizacija poslodavaca te je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca koji nije rješavao problem nedostupnosti osposobljene i stručne radne snage. U svrhu zaštite domaćeg tržišta rada uveden je postupak testa tržišta rada kojega je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova. U nastavku opisujemo postupak.

PRIBAVLJANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA

 1. Poslodavac traži provedbu TESTA TRŽIŠTA RADA od strane HZZ-a
 2. HZZ provodi TEST TRŽIŠTA RADA na način da provjerava stanje u evidenciji nezaposlenih osoba te ukoliko u evidenciji ima osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca za zapošljavanje, HZZ  provodi postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada.
 3. HZZ dostavlja poslodavcu OBAVIJEST o rezultatu TESTA TRŽIŠTA RADA najkasnije u roku od 15 dana od dana traženja poslodavca
 4. Ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavaca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji, poslodavac može zatražiti izdavanje dozvole za boravak i rad, u roku od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa. Državljanin treće zemlje ili poslodavac upućuju zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka ili rada državljana treće zemlje ili prema sjedištu poslodavca.
  Zahtjevu se prilaže:
  – ugovor o radu
  – dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavaca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac
  – rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju DTZ koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u RH
  – agencija za privremeno zapošljavanje uz zahtjev za izdavanje dozvole dužna je priložiti i ugovor o ustupanju radnika krajnjem korisniku.

O zahtjevu za izdavanje dozvole MUP odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

5. MUP po službenoj dužnosti traži mišljenje HZZ-a. Na temelju pozitivnog mišljenja HZZ-a, MUP može izdati dozvolu državljaninu koji ispunjava uvjete iz članka 59. Zakona o strancima.

6. HZZ ispituje uvjete za izdavanje pozitivnog mišljenja

HZZ će dostaviti MUP-u pozitivno mišljenje ako su ispunjeni uvjeti i poslodavac:
a) obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u RH
b) ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi MFIN:
• nema evidentiranog dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja
• dokaz o podmirenim obvezama utvrdit će se na temelju potvrde o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi MFIN – Porezna uprava
c) u zadnjih 6 mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina RH odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području RH
• iznimno, poslodavac – fizička osoba čiji obrt posluje sezonski mora zapošljavati na području RH najmanje jednog radnika državljanina RH odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni
• poslodavac – fizička osoba ubraja se u broj zaposlenih
d) nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranje
• na zahtjev HZZ-a Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je dostaviti dokaz o ovim činjenicama
e) HZZ-a neće izdati pozitivno mišljenje, ako je broj zaposlenih radnika državljana RH odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih.

7. Ako HZZ uputi pozitivno mišljenje MUP-u, ono izdaje dozvolu za boravak i rad i dostavlja ju poslodavcu i državljaninu treće zemlje

Ako je mišljenje HZZ-a negativno, MUP će rješenjem odbiti zahtjev.

Novim Zakonom o strancima promijenjeni su i uvjeti za samozapošljavanje državljana trećih zemalja. Prema novim pravilima, državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu ili obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51%, dozvola za boravak i rad može se izdati ako ispunjava uvjete iz članka 111. Zakona o strancima i:
1. ako je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
2. ako su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
3. ako njegova mjesečna brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

 

Tekst novog Zakona o strancima dostupan je ovdje.