Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti „paušalisti“

Ugostitelji i trgovci mogu u 2017. godini biti „paušalisti“

Novim Zakonom o porezu na dohodak koji stupa na snagu u početkom 2017. godine bitno su izmijenjene odredbe o paušalnom oporezivanju dohotka. Uvjeti ulaska u sustav paušalnog oporezivanja dohotka biti regulirani Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Prema najavljenom, porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu moći će postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće. Uz to, očekuje se i ukidanje uvjeta da za obavljanje djelatnosti nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

Prema tome novim Zakonom i Pravilnikom koji je najavljen, uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem bili bi:

da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i
da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016.godinu taj iznos je 230.000,00 kuna.
Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika mora se podnijeti u roku osam (8) dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti. Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine.

To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave do petka 13. siječnja 2017. godine. Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na

Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:

1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,

2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

U tom slučaju porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a to znači utvrditi primitke i izdatke za porezno razdoblje iz kojeg je prešao na utvrđivanje paušalnog poreza.

Prilog: Nacrt prijedloga o Paušalnom oporezivanju koji možete preuzeti OVDJE