Obavijest o raspisivanju i provođenju izbora Udruženja hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin

Obavijest o raspisivanju i provođenju izbora Udruženja hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin

Zbog potrebe nastavka rada i kontinuiranog funkcioniranja UHUTDV-a, Skupština Udruženja je donijela  Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika/cu UHUTDV-a i četiri člana Skupštine. Već poznata COVID-19 kriza je uvjetovala pomicanje termina izbora koji je ranije dogovoreni te će se oni odlukom Upravnog odbora od 5.lipnja 2020.godine održati 29.lipnja 2020.godine.

Izbori će se provoditi prema Odluci o kriterijima izbora za tijela Udruženja hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin za mandatno razdoblje 2018.-2022. godine br. 75/18 od 28.lipnja 2018. godine .

Kandidature članova Udruženja za navedena tijela dostavljaju se Izbornom povjerenstvu na adresu: Udruženje hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin – Izborno povjerenstvo, 42000 VARAŽDIN, B. Vodnika 4 ili pak osobno predajom na istoj adresi najkasnije do 29.lipnja 2020. godine do 12 sati.

Sve informacije na telefon: 042/302-951.

 

IZVOD IZ ODLUKE O KRITERIJIMA IZBORA ZA TIJELA UHUTDV-a

Članak  3.                     

(1) Kandidati za članove tijela u UHUTDV-u moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom UHUTDV-a i ovom Odlukom:

  1. članstvo u UHUTDV-u,
  2. plaćeni obvezni komorski doprinos,
  3. da odlukom Suda časti HOK-e nije izrečena odluka o prestanku obavljanja obrta

Članak  7.

Prijedlog za izbor Predsjednika UHUTDV-a može dati:

–    Upravni odbor UHUTDV-a ili

–   najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine UHUTDV-a.

– Ako kandidata za Predsjednika UHUTDV-a predlaže jedna trećina članova Skupštine, kandidat kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na sjednici Skupštine UHUTDV-a, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.

Za Predsjednika UHUTDV može se kandidirati osoba koja:

  1. ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke
  2. obavlja gospodarsku djelatnost najmanje šest godina
  3. je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje četiri godine
  4. dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Kandidati za Predsjednika UHUTDV-a moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa, što znači  dugovanje do 300,00 kuna, s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.

Uvjeti iz članka 3. i 7. Odluke dokazuju se na način :

– da je član Komore – službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, za trgovce pojedince izvatkom iz Sudskog registra ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore

–  da odlukom Suda časti HOK-e nije izrečena mjera sukladno članku 3., stavku 1., podstavku

– da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje šest godina – službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra

– da je aktivna u tijelima, komorskog sustava najmanje četiri godine – potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili HOK-a

–  da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa – potvrdom Porezne uprave ili ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave

– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak – sudskim uvjerenjem uključivo i pribavljenim putem usluge e-Građani

Članak 12.

Kandidati za članove tijela UHUTDV-a dužni su ispuniti izjavu o prihvaćanju kandidature i priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

  1. Dokaz da je član UHUTDV-a i da nema privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno– službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, ili iz Sudskog registra za trgovce pojedince, odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore
  2. Da je plaćeni obvezni komorski doprinos – potvrdom Porezne uprave odnosno ispisom podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ili ispisom podataka iz Preglednika obveznika plaćanja KD Obrtničkog registra ovjeren od tajnika
  3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera – pisanom izjavom kandidata.

Dokazi iz stavka 3. ovog članka ne smiju biti stariji od 30 dana.