JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 40/10), Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Javnom natječaju se izlažu nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave, potpuno komunalno opremljene, smještene na području Poduzetničke zone Lepoglava – prema početnoj utvrđenoj cijeni kako slijedi:

Detaljnije možete provjeriti OVDJE