Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala te usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala te usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju, dotisak ispitnog kataloga na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2021. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:
– promotivni materijali
– tiskani materijali
– uredski materijali
– tisak diploma o majstorskom zvanju
– dotisak ispitnog kataloga,
sve temeljem okvirnih godišnjih potreba

Napomena:
Količine su iskazane kao okvirne godišnje potrebe te su moguća odstupanja i promjene, ovisno o opsegu aktivnosti, posebice u uvjetima posebnih okolnosti.

– usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.

Specifikacije predmeta nabave, opis promidžbenih materijala, opis diplome o majstorskom zvanju, ispitnog kataloga kao i opis poslova za usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba ili samo za usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.

ROK za dostavu ponude je 20. siječnja 2021.
zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 20. siječanj 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:
NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba

i / ili

NE OTVARATI – Ponuda usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja temeljem potreba za 2021. godinu

Adresa na koju se šalju ponude:
Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
– osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
– putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaja:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).
Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.
U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.
Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.
Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana

 

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

-BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
– vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
– izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
– potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
– vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
– izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se: Zrinka Debeljak, tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651

 

Dokumenti za preuzimanje:
1_HOK_plan_nabave_2021_za natječaj.xls
2_opis _promo_materijala_HOK.docx
3_OPIS DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU.docx
4_opis usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.docx