HOK za male obrte u pojedinim djelatnostima vodi postupak povodom reklamacija

HOK za male obrte u pojedinim djelatnostima vodi postupak povodom reklamacija

U skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 14/19) koji je stupio na snagu 15. veljače 2019. godine, Hrvatska obrtnička komora objavljuje popis povjerenstava za reklamacije potrošača korisnika javnih usluga.

Hrvatska obrtnička komora je u cilju rasterećenja poslovanja svojih članova, obrtnika-pružatelja javnih usluga s malim brojem zaposlenih (do 5 zaposlenih), krajem 2017. godine osnovala povjerenstva za reklamaciju potrošača kako obrtnici-pružatelji javnih usluga ne bi sami morali imenovati povjerenstvo i voditi postupak povodom reklamacija, već će se isti postupak za njih voditi pri HOK-u.

S obzirom na djelatnosti u kojima obrtnici pružaju javne usluge, pri HOK-u su imenovana tri povjerenstva za pružatelje javnih usluga:

  •  Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga za prijevoz putnika u javnom prometu
  •  Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga za dimnjačarske poslove
  •  Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga za prijevoz pokojnika

U sastavu povjerenstava u skladu sa zahtjevom iz spomenutog Zakona, imenovani su  i predstavnici udruga za zaštitu potrošača.

U skladu s odredbom čl. 25a st.1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 14/19), potrošač koji ima spor s trgovcem pružateljem javnih usluga, a koji ima do pet zaposlenih, treba prvo tom trgovcu podnijeti prigovor iz čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15).

Po isteku roka od 15 dana za odgovor na prigovor (čl. 10. st. 5), potrošač mora podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije javnih usluga. Nakon toga potrošač ima pravo pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a ili Centrom za mirenje pri HOK-u ili postupak pred redovnim sudom (čl. 25a st. 3).

Reklamacija pružatelju javne usluge (članu HOK-a) dostavlja se na adresu:

Hrvatska obrtnička komora

Povjerenstvo za reklamacije javnih usluga

Ilica 49/II

10 000 Zagreb

Obrazac reklamacije pružatelju javne usluge nalazi se u privitku.